HRS utlyser ledige stillinger som redningsledere

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

 

Hovedredningssentralen Nord-Norge, Bodø og Sør-Norge, Sola har det overordnede ansvaret for koordinering og ledelse av sjø-, land- og luftredningsaksjoner i Norges redningsansvarsområde. Hovedredningssentralene har også ansvaret for å føre tilsyn med de lokale redningssentralene, vedlikeholde kontakt med redningstjenestens samvirkepartnere, samt bidra i internasjonalt arbeid innenfor søk og redning.

Hovedredningssentralen Nord-Norge utlyser ledige stillinger som

REDNINGSLEDERE i Bodø med tiltredelse etter nærmere avtale.

Vi er ute etter søkere som har:

  • relevant utdanning på høgskolenivå eller høyere. Relevant operativ erfaring kan kompensere for høyere utdanning
  • relevant praksis fra beredskapsrelatert virksomhet
  • evne til samarbeid, ta initiativ og kunne arbeide selvstendig og i team
  • gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
  • tilfredsstillende helse

Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

Hovedredningssentralen ønsker å rekruttere redningslederkandidater med variert operativ bakgrunn enten fra sjøfart, luftfart eller nødetatene. Operativ ledererfaring vil bli vektlagt. På grunn av turnustjeneste og beredskap er det en forutsetning at den tilsatte er bosatt i nærområdet til Bodø.

Arbeidsoppgaver:

Redningslederen skal etter endt etatsopplæring og autorisasjon tjenestegjøre i turnustjeneste. Arbeidsoppgavene i turnus består hovedsakelig i å koordinere søk- og redningsaksjoner. Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Redningslederne har i tillegg også saksbehandlingsoppgaver av operativ og administrativ art, og må kunne forestå undervisning, foredrag og annen utadrettet virksomhet både på norsk og engelsk. I forbindelse med denne typen arbeid kan stillingen innebære dagtidstjeneste i korte eller lengre perioder. Behovet for dagtidstjeneste i perioder har økt med nye oppgaver de senere årene.

Stillingen medfører reisevirksomhet.

HRS Nord-Norge, operasjonsrommet (Foto: Frode Iversen)

Opplæring:

Det gis en 1-årig etatsutdanning med avsluttende skriftlig og muntlig prøve. Fast tilsetting er betinget av at opplæringen fullføres på en tilfredsstillende måte og at autorisasjonsprøven bestås.

Opptaksprøve:

Søkere som kommer i betraktning vil bli innkalt til opptaksprøve.  Prøven omfatter arbeidspsykologisk vurdering, muntlig og skriftlig engelskprøve og intervjuer. Resultatet av prøven vil tillegges betydelig vekt i vurderingen av søkerens egnethet. Opptaksprøver og intervjuer planlegges gjennomført 30-31 januar 2020.

Lønnsforhold:

Stillingen lønnes etter Statens regulativ som redningsleder (stillingskode 0348) i lønnstrinn 41 – 76, avhengig av ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.  I tillegg kommer godtgjørelse for turnustjeneste i henhold til egen arbeidstidsavtale.

Med bakgrunn i personalpolitiske mål i Staten om at arbeidsstyrken skal avspeile sammensetningen i befolkningen også når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres kvinner og personer med minoritetsbakgrunn å søke stillingen.

For nærmere opplysninger:

Avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli, tlf 75 55 93 01

Redningsinspektør Tore Wangsfjord, tlf 75 55 93 02

Søknad

Søknad vedlagt CV og kopier av vitnemål og attester sendes;

Hovedredningssentralen Nord-Norge, postboks 1016, 8001 Bodø eller E-mail regnskap@jrcc-bodoe.no

Søknadsfrist; 20. desember 2019.

Publisert i