Ansvarsområde

Bilde som viser det geografiske området hvor Hovedredningssentralen har ansvar.

Redningstjenestens geografiske ansvarsområde er i tillegg til norsk territorium med Svalbard, de sjø- og havområdene og luftrommet over som til enhver tid er fastsatt av Norge i samråd med nabostater på grunnlag av internasjonale overenskomster hvor Norge har forpliktet seg til å yte redningstjeneste.

Dette strekker seg fra 57 grader nord, i Skagerrak, til 90 grader nord (Nordpolen). Vest-Øst aksen avgrenses av Greenwich-meridianen, med en viss tillemping i Nordsjøen på grunn av oljevirksomheten, til omtrent 35 grader øst utenfor Varanger.

Norge er i tillegg bundet av internasjonale avtaler om redningssamarbeid som forplikter ut over det fastsatte geografiske ansvarsområdet

Faglig ansvarsområde
Oppgavemessig dreier ansvaret seg primært om å redde mennesker i akutt nød. Tiltak for å berge miljø og materielle verdier, hører ikke inn under den offentlige redningstjenestens ansvar. Heller ikke forebyggende virksomhet er redningstjenestens ansvar, men de erfaringer som høstes systematiseres og formidles i forebyggende øyemed. Sokning etter omkomne er tillagt politiet gjennom særskilt lovgivning.

Hovedredningssentralene er ansvarlig for å føre tilsyn med de lokale redningssentralene.

Hovedredningssentralene har også et særskilt pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket innen redningstjenesten.