Om oss

redningsmannskap arbeider ved et snøskred.

Sjø- og luftredningstjeneste ledes og koordineres alltid direkte fra Hovedredningssentralen. Koordineringen av hendelser på land delegeres i de aller fleste tilfeller til en av de lokale redningssentralene (LRS), etter føringer fra Hovedredningssentralen.

Hovedredningssentralens avdeling for Sør-Norge (HRS S-N) er plassert i nærheten av Stavanger Lufthavn Sola. Avdelingen sitt ansvarsområde går fra Skagerrak og opp til 65 grader nord. I sør grenser HRS S-N sitt ansvarsområde mot Sverige og Danmark, og i vest mot Storbritannia. Avdelingen har også det overordnede ansvaret for all redningstjeneste på land fra og med Trøndelag og sørover.

Hovedredningssentralens avdeling for Nord-Norge (HRS N-N) ligger i Bodø. Avdelingen sitt geografiske ansvarsområde går fra 65 grader nord og opp til Nordpolen. I vest går grensen ved 0-meridianen og i øst fra grensen Norge-Russland og et stykke nord nord-øst til den treffer 35 grader østlig lengde. Derfra følger grensen 35 graden nord til Nordpolen. HRS N-N har også det overordnede ansvaret for all redningstjeneste på land fra og med Nordland fylke og nordover, inkludert Svalbard.

De to avdelingene ble opprettet som hver sin hovedredningssentral 1. september 1970. Primærårsaken til at vi har to avdelinger av Hovedredningssentralen i Norge er at de skal være back-up for hverandre. De samarbeidet tett også lenge før de ble slått sammen til én organisasjon i 2020. Dette for på best mulig måte å kunne utnytte den totale kapasiteten i redningstjenesten. Hovedredningssentralen er satt opp slik at de to avdelingene kan støtte hverandre under redningsaksjoner, og i ytterste konsekvens overta for hverandre hvis den ene avdelingen settes ut av spill.

Hovedredningssentralen ledes av direktør Jon Halvorsen. Direktøren har ansvar for den administrative ledelsen av de to redningssentralene, og for styringsdialogen med Justis- og beredskapsdepartementet.

Politimesteren med ansvar for Bodø leder redningsledelsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge og politimesteren med ansvar for Sola leder redningsledelsen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge. Den lokale redningsledelsen ledes fra de respektive politidistrikter.

Årsrapport 2022