Organisasjon

Mann ligger i redningsbåre på vei opp i et helikopter

Hovedredningsentralen er en statlig virksomhet. Virksomheten er organisert med to redningssentraler. Ved hver av de to avdelingene er det en redningsledelse sammensatt av de sentrale samvirkepartnerne og med henholdsvis politimestrene med ansvar for Bodø og Sola som ledere. De statlige sentrale samvirkepartnerne i redningsledelsen skal bestå av representanter for Forsvaret, Luftfartstilsynet, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

organisasjonskartet til Hovedregningssentralen

Last ned organisasjonskart

Følgende samvirkepartnere er medlem i redningsledelsen etter invitasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet: Representanter for Avinor, Telenor Maritim Radio, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum og Redningsselskapet.

Politimesteren med ansvar for Bodø leder redningsledelsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge og politimesteren med ansvar for Sola leder redningsledelsen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Ved hovedredningssentralene er det ansatte i administrative og operative stillinger. En administrerende direktør er virksomhetsleder for Hovedredningssentralen, og overordnet de to avdelingene i Bodø og på Sola.

Når redningsledelsen ikke er innkalt, ledes og koordineres redningsaksjoner av redningsledere, etter fullmakt fra politimesteren.