Om Hovedredningssentralen


Norge har to hovedredningssentraler, med hvert sitt ansvarsområde. Sentralene har det overordnede koordineringsansvaret for all sjø-, luft og landredningstjeneste.

Sjø- og luftredningstjeneste ledes og koordineres alltid direkte fra en av hovedredningssentralene. Koordineringen av hendelser på land delegeres i de aller fleste tilfeller til en av de lokale redningssentralene (LRS), etter føringer fra hovedredningssentralen.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS S-N) er plassert i nærheten av Stavanger Lufthavn Sola. Sentralen sitt ansvarsområde går fra Skagerrak og opp til 65 grader nord. I sør grenser HRS S-N sitt ansvarsområde mot Sverige og Danmark, og i vest mot Storbritannia. Sentralen har også det overordnede ansvaret for all redningstjeneste på land fra og med Trøndelag og sørover.

Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS N-N) ligger i Bodø. Sentralen sitt geografiske ansvarsområde går fra 65 grader nord og opp til Nordpolen. I vest går grensen ved 0-meridianen og i øst fra grensen Norge-Russland og et stykke nord nord-øst til den treffer 35 grader østlig lengde. Derfra følger grensen 35 graden nord til Nordpolen. HRS N-N har også det overordnede ansvaret for all redningstjeneste på land fra og med Nordland fylke og nordover, inkludert Svalbard.

Begge hovedredningssentralene ble opprettet 1. september 1970. Hver sentral er en selvstendig organisasjonsenhet, direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og driver hvert sitt operasjonsrom. Primærårsaken til at vi har to hovedredningssentraler i Norge er at de skal være back-up for hverandre, og det er derfor et tett samarbeid mellom sentralene. Dette for på best mulig måte å kunne utnytte den totale kapasiteten til sentralene. Sentralene er satt opp slik at de kan støtte hverandre under redningsaksjoner, og i ytterste konsekvens overta for hverandre hvis den ene sentralen settes ut av spill.

De øverste lederne for hovedredningssentralene i nord og sør er henholdsvis politimesteren i Nordland politidistrikt og politimesteren i Sør-Vest politidistrikt. Politimestrene er delegert denne myndigheten som leder for HRS redningsledelse. Funksjonen kommer i tillegg til rollen som leder for eget politidistrikt.