Om Hovedredningssentralen


Hovedredningssentralen leder og koordinerer alle typer redningsaksjoner (land-, sjø- og luftredningstjeneste). Dette skjer enten direkte fra avdelingen i Nord-Norge eller fra avdelingen i Sør-Norge, eller gjennom oppdrag til underlagte lokale redningssentraler. Hovedredningssentralen har også et særskilt pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket innen redningstjenesten mellom hendelsene.

Sjø- og luftredningstjeneste ledes og koordineres alltid direkte fra en av hovedredningssentralene. Koordineringen av hendelser på land delegeres i de aller fleste tilfeller til en av de lokale redningssentralene (LRS), etter føringer fra hovedredningssentralen.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS S-N) er plassert i nærheten av Stavanger Lufthavn Sola. Sentralen sitt ansvarsområde går fra Skagerrak og opp til 65 grader nord. I sør grenser HRS S-N sitt ansvarsområde mot Sverige og Danmark, og i vest mot Storbritannia. Sentralen har også det overordnede ansvaret for all redningstjeneste på land fra og med Trøndelag og sørover. Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS N-N) ligger i Bodø. Sentralen sitt geografiske ansvarsområde går fra 65 grader nord og opp til Nordpolen. I vest går grensen ved 0-meridianen og i øst fra grensen Norge-Russland og et stykke nord nord-øst til den treffer 35 grader østlig lengde. Derfra følger grensen 35 graden nord til Nordpolen. HRS N-N har også det overordnede ansvaret for all redningstjeneste på land fra og med Nordland fylke og nordover, inkludert Svalbard. Begge hovedredningssentralene ble opprettet 1. september 1970. Primærårsaken til at vi har to hovedredningssentraler i Norge er at de skal være back-up for hverandre, og det er derfor et tett samarbeid mellom sentralene. Dette for på best mulig måte å kunne utnytte den totale kapasiteten til sentralene. Sentralene er satt opp slik at de kan støtte hverandre under redningsaksjoner, og i ytterste konsekvens overta for hverandre hvis den ene sentralen settes ut av spill.

Hovedredningssentralen ledes av en direktør. Direktøren har ansvar for den administrative ledelsen av de to redningssentralene, og for styringsdialogen med Justis- og beredskapsdepartementet.

Politimesteren med ansvar for Bodø leder redningsledelsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge og politimesteren med ansvar for Sola leder redningsledelsen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge. Den lokale redningsledelsen ledes fra de respektive politidistrikter.