Felles digitalt verktøy for aksjonsstøtte

Bakgrunn

Hovedredningssentralen startet vinteren 2019 utvikling av Støtteverktøy for redningstjenesten 2.0. Dette skjedde på initiativ fra Norges Røde Kors. Prosjektet fikk en medfinansiering av prosjektkostnadene på 50% fra Difi (nå Digitaliseringsdirektoratet).

Prosjektet besto av fem produkter, hvorav fire er ferdig utviklet som en del av oppgradering av SAR-rapport til en 2.0. versjon. Nå gjenstår det femte produktet – et felles aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten. Dette utføres i samarbeid med BarentsWatch.

Hvorfor gjør vi dette?

Det overordnede formålet er å redusere tap av liv og helse ved å heve kvalitet og effektivitet i gjennomføring av søk og redningsoppdrag i Norge. Det ferdige utviklede verktøyet skal bidra til at vi kan komme raskere i innsats enn vi gjør i dag.

Et felles verktøy vil også bidra til større grad av felles situasjonsforståelse under søke- og redningsaksjoner. Det vil også legge til rette for styrket samvirke mellom de ulike offentlige, private og frivillige aktørene.

Verktøyet kommer til å erstatte manuelle (analoge) løsninger eller løsninger som ikke har tilfredsstillende informasjons- eller datasikkerhet. Disse ivaretar heller ikke i tilstrekkelig grad personvernhensyn.

Digitale løsninger for effektiv redningstjeneste

Redningstjenesten skal i fremtida kunne anvende digitale løsninger for å effektivisere gjennomføring av søk- og redningsoppdrag ved å utnytte tilgjengelige teknologier og utveksle informasjon og data mellom aktører innen redningstjenesten i Norge.

Målet med den fremtidige løsningen er å ivareta bl.a. følgende funksjonelle behov:

 • Effektiv igangsettelse av søk og redningsoppdrag basert på deling av aksjonsdata, beredskapsplaner og ferdige tiltakskort (baseres på integrasjon fra virksomhetens fagsystemer som SARA, Tellus, PO, CIM o.l.)
 • Import av data fra virksomheters interne løsninger (mannskap, utstyr og ressurser, kompetanse m.fl.)
 • Effektiv registrering av fremmøte og dimittering på aksjon, innpasset mot virksomhetens varslings- og mobiliseringsløsninger
 • Håndtering av hendelses- og aksjonsinformasjon og situasjonsbilde, inkludert informasjon og etterretning om savnede og nødstedte.
 • Sammensetning og administrasjon av lag, mannskap og ressurser
 • Styring og tildeling av oppdrag, inkludert integrert kartfremvisning for søks og aksjonsområder m.fl.
 • Sporingsløsning som kan registrere GPS spor fra ulikt utstyr og kilder (nødnett-terminaler, mobil, AIS, APRS, Spot m.fl.) visualisert på ulike kartlag
 • Fullstendig logging av alle steg og aktiviteter under aksjon (for kontrollerbarhet og fremtidig analyse)
 • Meldingsutveksling mellom samvirkepartnere, aksjonsledelse og enheter (lag, hundeekvipasje, redningsfartøy m.fl.)
 • Mobile brukergrensesnitt for aksjonsledelse og lag/mannskap i felt
 • Evne til å støtte gjennomføring av aksjoner uten tilgang til mobilt bredbånd (økt beredskapsevne gjennom økt motstandsdyktighet og evne til å operere uavhengig)
 • Aksjon- og avviksrapportering på alle plattformer som sluttbrukerne benytter

Status i arbeidet

Sent høsten 2022 ble det foretatt testing med hundefører fra politiet på Politihøgskolens utdanningssenter på Kongsvinger. Det betyr i at vi har prøvd ut sporing i delvis dårlig dekning sammen med hundeførere under opplæring  og disse data har blitt brukt til å utvikle filtreringsfunksjon på tid og geografiske områder

Utviklingsteamet har nå fått på plass muligheten til å benytte flere kartlag samtidig for å kunne gjennomføre en bedre kartanalyse. Teamet viste også frem muligheter for å filtrere ut «overflødige» sporlogger, som blant annet oppstår når man glemmer å avslutte sporingen når et oppdrag er gjennomført.

Hvem jobber med dette?

Hovedredningssentralen har delegert oppdraget med å utvikle løsningen til BarentsWatch, som er en avdeling i Kystverket.

Det er etablert en bredt sammensatt operativ ekspertgruppe som kommer med faglige innspill og vurderer den helhetlige løsningen kontinuerlig i utviklingsløpet. Gruppen består av representanter fra Politiet, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp Sanitet, Norske Redningshunder, Norsk Radio Relæ Liga og Speidernes Beredskapsgrupper, samt BarentsWatch som løsningsanavarlig og Hovedredningssentralen som eier og bruker av løsningen.

Prosjektleder er Hovedredningssentralen, ved Per Olaf Thorkildsen.

De ulike aktørene som er med i prosjektet.
Personar sit rundt eit bord i eit møterom.
Møte i arbeidsgruppa for prosjektet.

Juridisk gruppe

Det er også etablert en juridisk gruppe, med representanter fra Politiet, Norsk Folkehjelp, Norges Røde Kors, BarentsWatch og Hovedredningssentralen. Den skal se på:  

 • Roller og ansvar
 • Hvem skal den registrerte forholde seg til?
 • Behandlingsansvarlig og databehandler
 • Forholdet mellom politiregisterloven og personopplysningsloven/ GDPR

Tidligere nyhetssaker om utviklingen av felles aksjonsstøtteverktøy

Bilder som viser hvordan elementer i verktøyet kan se ut

Skjermdump som viser detaljar frå eit dataverktøy
Bildet viser et kart med søketeiger, søkemannskaper og deres spor i teigene.
Skjermdump frå eit dataverktøy som viser ein søketeig.
Søketeig lagt over et bilde som viser det aktuelle terrenget sett ovenfra.
Skjermdump som viser detaljar frå eit dataverktøy
Skjermdump fra aksjonsstøtteverktøyet som viser filtreringsmuligheter.
En mann og en kvinne, begge frivillige rednignsmannskapser, står foran en bærbar PC og planlegger en søkeaksjon.
Røde Kors Hjelpekorps og Norske Redningshunder planlegger søk (Foto: Ivar A. Nøttestad)
En mann står foran en storskjerm som viser et kart med søketeiger.
Per Olaf Thorkildsen er prosjektleder for felles aksjonsstøtteverktøy fra Hovedrednignssentralen (Foto: Ivar A. Nøttestad)