Veileder for søk etter savnet person


Nå er revidert utgave av «Nasjonal veileder for redningstjenesten ved søk etter savnet person på land» tilgjengelig! Den blir distribuert ut til organisasjonene i trykt form, men er også tilgjengelig digitalt.

Last ned veilederen her

Direktør ved Hovedredningssentralen, Jon Halvorsen er veldig takknemlig for det engasjementet som er vist av alle som har bidratt til denne revisjonen.

– Det har vært en langt og møysommelig arbeid, blant annet på grunn av at vi stadig utvikler ny kunnskap og teknologi, forteller han.

Dette er den første revisjonen av veilederen.

– Da dokumentet kom ut for første gang, var den en viktig milepæl i arbeidet med å etablere felles organisering, taktisk modell, begrepsapparat og forståelse for de ulike ressursene som er involvert ved søk etter savnet person, sier han.

Han mener at effekten av veilederen har vært enorm.

– Tempoet i redningsaksjonene har økt, og det er rimelig å legge til grunn at vi i dag redder flere enn vi klarte for få år siden. På et felt det er det er mange ulike aktører som bidrar inn for at vi skal lykkes, er det viktig med et felles rammeverk å jobbe ut ifra.

Hva er nytt?

Det er flere ting som er nytt i denne veilederen. Det er lagt mer vekt på ulike sider ved den taktiske modellen vi benytter (sykkelhjulmodellen), slik at vi blir endra bedre og raskere i de første vurderingene. Veilederen er styrket vesentlig når det gjelder personvern og informasjonsdeling, og den er konkretisert med faglige anbefalinger for dokumentasjon av innsats i redningsaksjoner.

Arbeid med etterretning og livreddende innsats når aksjonen har ført til funn av en pasient er skilt ut i egne kapitler.