ARCSAR – et 5-årig EU-prosjekt

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Hovedredningssentralen Nord-Norge er gjennom EU-programmet HORIZON 2020 bevilget 35 mill. kr. over en 5-års periode til prosjektet ARCSAR – søk og redning, og oljevern i arktiske farvann. Dette prosjektet har som hovedmål å etablere et internasjonalt nettverk av bestående av representanter fra myndigheter, organisasjoner og frontlinjepersonell for bedre å kunne møte utfordringer knyttet til sikkerhets- og risikotrusler som den økte kommersielle aktiviteten i den Arktiske og Nord-Atlantiske regionen innen bl.a. cruisetrafikk og olje- og gassindustri medfører.

Den siste tids hendelser med bl.a. forliset av tråleren «Northguider» ved Svalbard og ski-turistene i Troms har vist hvor krevende søk- og redningsaksjoner, samt oljevernaksjoner i vårt område kan være og hvor sårbart og hvilken risiko det apparatet som settes inn i slike utsettes for.

Det er Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS N-N) som har det overordnete operative ansvaret for koordineringen av redningsaksjoner, mens Kystverket har ansvaret for koordinering av oljevernaksjoner. Den mangefasetterte økte aktiviteten i Arktis stiller stadig større krav til både kompetanse og kapasitet. Gjennom ARCSAR-prosjektet vil man gjennom et internasjonalt samarbeid rette søkelyset mot disse forhold.

Nord universitet ved professor Odd Jarl Borch tok initiativet til prosjektet, og har sammen med Nord universitets administrasjon, Nordland NHO og Nordland fylkeskommune vært sterke støttespillere underveis i etableringen av innovasjonsnettverket og selve søknadsprosessen.

HRS N-N skal lede ARCSAR-prosjektet som har 21 partnere fra i alt 13 land; Island, Færøyene, Storbritannia, Irland, Italia, USA, Russland, Tyskland, Finland, Sverige, New Zealand, Canada og Norge. Prosjektet vil bli lansert med brask og bram i Roma 26. – 28. februar 2019 og vil bli videreført gjennom en rekke nettverkssamlinger og aktiviteter over 5 år.

ARCSAR har som mål å:

 • etablere og understøtte et nytt arktisk og Nord-Atlantisk nettverk innen sikkerhet og beredskap
 • føre til økt forståelse for prioriterte innsatsområder innen sikkerhet og nødhjelp
 • følge nøye utviklingen innen innovasjon og forskning på bl.a. sikkerhetssystemer, katastroferisiko og kriseledelse
 • identifisere kritiske hindringer og mangler innen kapasitet, kompetanse og infrastruktur
 • avdekke felles arenaer og muligheter for økt samhandling ved nødsituasjoner
 • stimulere partnerne til å stille tilstrekkelig innsatsressurser ved hendelser
 • videreformidle resultatene av prosjektet og aktivitetsforbedringer til relevante sluttbrukere.

  Dette skal i neste omgang bl.a. gi følgende resultater:

 • Målbare bevis på at økt bevissthetsnivå og synlighet om prosjektets aktiviteter er oppnådd som følge av den høy-profilerte lanseringen av ARCSAR-nettverket
 • Gjennom en undersøkelse blant involverte i førstelinjen i Arktis og Nord-Atlantisk område vise en uttrykt tillit til dette nettverket.
 • Oppnå bedre grenseoverskridende koordinering og samhandling mellom kystvakt, redningssentraler, øvrige myndigheter, industrigrupperinger, private operatører, akademia, og frivillige organisasjoner gjennom de 19 felles nettverksmøtene og prosjektets faglige forankring.   
 • Evaluere nødvendigheten av en hensiktsmessig liste over umiddelbare tiltak innen innovasjon og kunnskapsutveksling i Arktis og Nord-Atlantisk område 
 • Undersøke mulighetene for økt informasjonsdeling mellom og på tvers av utøvende grupper gjennom nettverkets egne utvekslingsfasiliteter, kollegalæring og deltakerforum. En egen katalog om felles øvelser, erfaringer, nettverksmøter og casestudier vil bli produsert.

Blant de norske partnerne i prosjektet finner vi Kystverket som har ansvaret for oljevern, og Kystvakten som har en viktig rolle innenfor både søk- og redning og oljevern, Meteorologisk Institutt, redersammenslutningen Maritimt Forum Nord og Nord Universitet.

Internasjonalt er kystvakt, redningssentraler, universiteter og cruiseoperatører deltakere i dette spennende nettverksprosjektet.

Publisert i