Interim veileder for koordinering av luftressurser i redningsaksjoner

I evalueringen av Viking Sky hendelsen ble det bestemt at Hovedredningssentralen (HRS), i samarbeid med Avinor flysikring, utarbeider en nasjonal veileder for koordinering av luftressurser i redningstjenesten. I påvente av ferdigstillelsen av dette dokumentet er det behov for en presisering i forhold til sikker og hensiktsmessig luftkoordinering.

  1. Overordnet ansvar for koordinering av luftressurser i redningshendelser ligger hos HRS.
  2. For å ha tilstrekkelig oversikt og mulighet for å koordinere luftinnsatsen, må HRS alltid ha kjennskap til ethvert luftfartøy som skal delta i en redningsaksjon. Dette inkluderer følgende forhold:
    • Avklaring om deltagelse, oppdragstype og fastsetting av felles talegruppe/frekvens skal gjøres i varslingsfasen.
    • Alle bemannede og ubemannede luftfartøy (droner/helikopter/fly) som skal delta i en redningsaksjon, kontakter HRS før, eller snarest mulig etter avgang. Dette kan skje via telefon, nødnett TG «HRS SN Anrop» / «NN Anrop» eller oppgitt aksjons SAR TG. Fartøysjef/Dronepilot er ansvarlig for at dette skjer.
    • Ved ankomst til innsatsområde (praktisk rekkevidde/radiodekning) skal det etableres kommunikasjon mellom de luftfartøyene som befinner seg i området. All kommunikasjon og koordinering mellom luftfartøy i området skal som hovedregel foregå på flyradio 123.1 MHz. Eventuelle behov fra å avvike fra å bruke denne frekvensen fastsettes og informeres av Hovedredningssentralen.
  3. Hovedredningssentralen anmoder adressatene om å videresende dette skrivet til alle luftressurser innen egen etat/organisasjon. For DSB sin del innebærer dette alle brannvesen som opererer droner.

LAST NED: Interim veileder for koordiering av ressurser i redningsaksjoner

Publisert i