Koronapandemien truer Øvelse Barents 2021

I samsvar med bilaterale avtaler mellom Russland og Norge har Øvelse Barents i løpet av de siste 20 år blitt gjennomført årlig. Russiske og norske beredskapsressurser øver i den sammen om søk, redning og bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet og nærliggende områder. Hovedansvaret for planleggingen av øvelsen går på omgang og i årets øvelse som etter planen skal gjennomføres 2. juni, er det Norge som har dette ansvaret. Men nå truer usikkerhet rundt koronapandemien muligheten for at Øvelse Barents kan gjennomføres som planlagt.

Øvelse Barents 2020 ble kansellert av avtalepartene grunnet utbrudd av koronapandemien. Den rammet som kjent globalt, med påfølgende restriksjoner og usikkerhet knyttet til mulighet for avvikling. Det ble samtidig avtalt at Norge skulle stå for planlegging av Øvelse Barents 2021.

Det er i begge land et felles ønske og interesse om å få avviklet en slik live-øvelse årlig. Den økende maritime aktiviteten og ferdselen i nordlige områder gjør det spesielt viktig å øve og trene på samarbeid her. Dette for å videreutvikle og forbedre den internasjonale koordineringen av maritime hendelser i Barentshavområdet og oppfylle intensjonen i avtalene – å sikre at vi har kapasitet, evne og vilje til i samarbeid å gjennomføre søk- og redningsoperasjoner samt bekjempe oljeutslipp.

Når det gjelder søk og redning skjer denne koordineringen mellom sjøredningssentralen i Murmansk (MRCC) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS N-N) og ved oljeforurensning tilsvarende mellom Marine Rescue Service (MRS) i Russland og Kystverket i Norge.


Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS N-N) og Kystverket i samarbeid med sine avtaleparter i Russland har i dette arbeidet gjennomført et digitalt protokollmøte 18.februar 2021 og blitt enige om årets øvelsesopplegg. Grunnet strenge smitteverntiltak i begge land vil også de videre planleggingsmøtene gjennomføres på digital plattform.

På dette møtet ble det undertegnet en protokoll hvor så vel treningsmål og øvingsområde som ressurser er konkretisert; bl.a. hvordan formelt be om/respondere på behov for assistanse, korrekt prosedyre ved grenseovergang, utveksling av liaisoner/tolker og hvordan man mest hensiktsmessig kan dele informasjon.
I tillegg til før nevnte instanser vil bl.a. følgende delta fra russisk side: Nordflåten, Kystvakten, føderale søk og redningsinstitusjoner innen luftfart samt lufttrafikkontrollen i Murmansk.

Tilsvarende vil Kystradio Nord, Kystvakten, Redningshelikopter fra 330 skv., P3 Orion fra 333 skv., Avinor, Forsvarets Operative Hovedkvarter, og Redningsselskapet stille ressurser fra norsk side.

Selve øvelsen består av en sjøredningsdel hvor man øver søk og redning live. Den skal etter planen gjennomføres 2. juni, med reservedato 3.juni. Hendelsen er lagt til ytre Varangerfjord i et område mellom Norge og Russland. I oljeforurensningsdelen hvor Kystverket har en overordnet rolle, skal man i fellesskap bekjempe virkningene av et oljeutslipp med de ressurser man rår over.

Et formøte der aktuelle ressurser i øvelsen deltar for utveksling av sikkerhetsmessig og praktisk informasjon er satt til 31. mai – også det på digital plattform.

Men på grunn av den stadig vedvarende koronapandemien og de restriksjoner som fortsatt gjelder, vil det i år dessverre bli begrenset «ekstern» deltakelse og heller ingen utveksling av personell mellom fartøy.

I 2018 ble for første gang representanter for norske media invitert med ut på havet – noe som har gitt positive erfaringer med hensyn til videreformidling av hensikten og omfanget av Øvelse Barents. Det lar seg dessverre ikke gjennomføre i årets øvelse.

Oppsummering av Øvelse Barents 2021 (såkalt debrief/hot-wash up) som tidligere ble gjort med deltakerne samlet om bord i fartøy like etter øvelsen, vil nå bli ivaretatt gjennom debrief i digitalt møte mellom partene en uke etter øvelsen.

På bakgrunn av hva alle disse koronarelaterte forholdene har ført til, er det mellom partene avtalt å gjøre en endelig vurdering 14 dager i forkant om Øvelse Barents 2021 kan gjennomføres som planlagt  2.juni.

Det er mellom russiske og norske avtaleparter i løpet av de siste 20 år utviklet et godt samarbeidsklima basert på gjensidig respekt og personlige relasjoner.
Her fra et tidligere protokollmøte i Russland hvor man ble enige om årets øvingsopplegg for søk og redning samt bekjempelse av oljeutslipp. Både Russland og Norge stiller med betydelige fly- og maritime ressurser i Øvelse Barents.

Tore Wangsfjord
Fungerende avdelingsdirektør Hovedredningssentralen Nord-Norge

Filmmontasje om øvelse Barents

Publisert i