Personvernnemnda sletter overtredelsesgebyr


Overtredelsesgebyret på 250000 kroner som Datatilsynet ila Hovedredningssentralen Nord-Norge i 2014, er nå slettet etter klage til Personvernnemnda.

Datatilsynet gjennomførte 28. mai 2014 et tilsyn hos Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) , med fokus på rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet. Som følge av dette tilsynet ila Datatilsynet HRS NN et overtredelsesgebyr på 250000 kroner, senere redusert til 50000 kroner. HRS NN påklaget avgjørelsen til Personvernnemnda, som nå har gitt sin avgjørelse.

Personvernnemndas avgjørelse er at HRS NN har behandlingsgrunnlag, men ikke konsesjonsplikt. Videre er nemnda enige i at det foreligger mangler ved dokumentasjonen av internkontroll og rutiner, men ser etter en helhetsvurdering at det ikke er forholdsmessig å ilegge gebyr i saken.

HRS NN mener at avgjørelsen er rimelig og fornuftig, og har allerede satt i verk tiltak for å lukke de avvikene som ble funnet.

Personvernnemndas avgjørelse er publisert her.  Kontaktperson ved HRS NN er avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli.