Redningshelikoptertjenesten lagt inn under Hovedredningssentralen

En gruppe mennesker står på rekke og ser på fotografen,
Tirsdag 2. januar markerte HRS opprettelsen av en ny forvaltningsenhet for redningshelikoptertjenesten, med utspring i NAWSARH-prosjektet.
En gruppe mennesker står på rekke og ser på fotografen,
Tirsdag 2. januar markerte HRS opprettelsen av en ny forvaltningsenhet for redningshelikoptertjenesten, med utspring i NAWSARH-prosjektet.

Ved årsskiftet ble det etablert en enhet for forvaltning av redningshelikoptertjenesten ved HRS. Som en del av denne etableringen, ble NAWSARH-prosjektet innlemmet i HRS.

HRS skal ivareta fag- og budsjettansvaret for redningshelikoptertjenesten fra 1. januar 2024, inkludert gjenværende oppgaver knyttet til anskaffelsen av de nye redningshelikoptrene SAR Queen. Dette har tidligere vært håndtert fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

− Med dette er HRS nå ansvarlig for å sikre hensiktsmessig samvirke og utnyttelse av redningshelikoptrene i Norge, sier Jon Halvorsen, direktør ved Hovedredningssentralen.

NAWSARH er prosjektorganisasjonen som har stått for anskaffelsen av de nye norske redningshelikoptrene, best kjent som SAR Queen. Prosjektet, som har vært organisert under JD, er nå i sluttfasen.  SAR Queen ble tatt i bruk på Rygge-basen 11. desember, som også markerte slutten på Sea King-operasjonen etter mer enn 50 års drift. Det gjenstår nå å sette i drift SAR Queen på Florø-basen innen 1. oktober 2024. Videre er det fortsatt noe arbeid knyttet til innfasingen av de nye helikoptrene, bl.a. leveranse av det siste av totalt 16 helikoptre samt flere oppgraderingsprosjekter.  

Forvalter eierskapet av SAR Queen

I forbindelse med at den nye enheten ble opprettet på HRS, ble medarbeiderne som har vært fast ansatt i NAWSARH-prosjektet HRS-ansatte fra 1. januar. Dette skjedde gjennom en formell virksomhetsoverdragelse. Enheten organiseres som en avdeling ved HRS.

Parallelt med at de sluttfører anskaffelsen av de nye maskinene, skal de som medarbeidere i den nye enheten forvalte eierskap og drift av SAR Queen-helikoptrene på vegne av staten.  

Jon Halvorsen er veldig glad for å få syv nye kollegaer og et nytt ansvarsområde under HRS. Han tror at en tettere kobling mellom det operasjonelle, drift og de lengre horisontene vil gi synergier for alle parter.

− Det gir mening at dette legges til HRS. Vi har allerede jobbet tett med NAWSARH i mange år gjennom innføringen av de nye helikoptrene, og det er redningslederne ved HRS som styrer   bruken av helikoptrene i det daglige. Nå bringer vi ulike perspektiver på redningshelikoptrene sammen på en ny måte slik at vi kan utdype og forsterke det gode samarbeidet HRS har med operatørene i tjenesten operativt, faglig og forvaltningsmessig. På det bakteppet ser vi fram til å være med på å tenke helhetlig om den videre utviklingen av den norske redningshelikoptertjenesten, forteller Halvorsen.

Bjørn Ivar Aarseth er prosjektleder i NAWSARH, og blir nå også leder for den nye forvaltningsenheten ved HRS.

− Selv om det gjenstår en del arbeid før vi er helt ferdige med anskaffelsen ser vi fram til denne nye fasen der vi skal forvalte driftskontraktene med både forsvaret og CHC om redningshelikoptertjenesten. Gjennom dette skal HRS ivareta dialogen mellom alle berørte parter i redningshelikoptertjenesten, sier Aarseth.  

Et bord med en kake på og smilende mennesker i bakgrunnen

Fakta om redningshelikoptertjenesten

  • 7 baser: Tromsø, Banak, Bodø, Ørland, Florø, Sola, Rygge.
  • I tillegg kommer Svalbard, der Sysselmesteren disponerer to helikoptre som tjenestegjør som redningshelikoptre under HRS ved behov
  • Per i dag opereres SAR Queen på redningshelikopterbasene på Sola, Ørland, Banak, Rygge og Bodø
  • Luftforsvaret er operatør av SAR Queen-helikoptrene, gjennom 330 skvadron
  • Det er anskaffet totalt 16 nye helikoptre av typen AW101 SAR Queen
  • Den sivile aktøren CHC operer i Tromsø, Florø og Longyearbyen
  • Florø-basen skal etter planen driftes av 330 skvadron innen 1. oktober 2024
Publisert i