HRS Statistikk 2020

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Foto: Tana VGS

2020 har vært et spesielt år ifm Koronapandemien og det var knyttet spenning til hvilken effekt dette ville ha på antall hendelser i redningstjenesten. Totalt har HRS registrert en svak nedgang på 3% fra 8383 i 2019 til 8127 i 2020 for begge redningssentralene samlet. Her er det imidlertid en uventet stor forskjell på landsdelene i og med at Nord-Norge har hatt en nedgang på hele 12,9%, mens Sør-Norge har hatt en økning på 2,5%. Det er nærliggende å anta at dette kan ha sammenheng med at fraværet av utenlandske turister har hatt større effekt i Nord-Norge enn det har hatt i Sør-Norge, men også reduksjonen i antall nødsignaler mottatt via satelittsystemet COSPAS SARSAT bidrar til denne forskjellen.
Antall lufthendelser er vesentlig redusert som følge av redusert flytrafikk i 2020. Dette slår spesielt merkbart ut i statistikken for HRS NN som gjennom COSPAS SARSAT er mottaker av nødsignaler fra global flytrafikk.
Det var ventet en økning på sjøhendelser som følge av reiseforbud til utlandet og økt salg av fritidsbåter i Norge, men det kan se ut som at fraværet av utenlandske turister har kompensert for dette i og med at antallet sjøhendelser er redusert med 7,8% i forhold til 2019. Majoriteten av reduksjonen finner vi i hendelsestypen «Assistanse fartøy» som alltid er den største hendelsestypen innenfor sjøsegmentet. Noe av reduksjonen skyldes også færre MEDEVAC-hendelser – som igjen kan relateres til færre reisende på passasjerskip. Reduksjonen på antall sjøhendelser var på 2,1% i Sør-Norge, mens den utgjorde hele 18,2% i Nord-Norge sammenlignet med 2019..
Antallet landredningshendelser fortsatte imidlertid å øke og økningen var på 6,4 % – fra 2983 i 2019 til 3172 i 2020 (ikke inkl. luftambulanseoppdrag). Dette er det høyeste antallet landredningshendelser registrert noen gang. Økningen er vurdert til primært å skyldes fortsatt vekst i uteaktivitet blant befolkningen generelt, og spesielt i 2020 pga at flere nordmenn ferierte i eget land. Det ble registrert en økning hos begge sentralene, men markant størst var denne økningen i sør.
Antall luftambulanseoppdrag med redningshelikopter og/eller legebil er, til tross for en reduksjon på 4,1%, fortsatt høyt med 1511 oppdrag i 2020. Også her skyldes reduksjonen lavere aktivitet i nord, mens det i sør var marginalt økt aktivitet. Av totalt 1511 luftambulanseoppdrag var 451 av disse uført som legebiloppdrag.
Gjennom året fordeler hendelsene seg som alltid med størst antall relatert til ferie og fritidsaktivitet. Sommermånedene har derfor den høyeste konsentrasjonen av antall hendelser, med topp på 1037 i juli. Lavest aktivitet var det i desember med 516 hendelser.

Publisert i