HRS utlyser ledige stillinger som redningsledere

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Hovedredingssentralen Sør Norge - Flyplassveien 191
Hovedredingssentralen Sør Norge


Hovedredningssentralene ønsker å rekruttere redningslederkandidater med operativ ledererfaring. Vi har tre ledige stillinger på Sola og én stilling i Bodø.

Link til Jobbnorge

Hovedredningssentralen har to avdelinger; avdeling Nord-Norge i Bodø (HRS-NN) og avdeling Sør-Norge (HRS-SN) på Sola. HRS har det overordnede ansvaret for koordinering og ledelse av sjø-, land- og luftredningsaksjoner i Norges redningsansvarsområde. Hovedredningssentralene har også ansvaret for å føre tilsyn med de lokale redningssentralene, vedlikeholde kontakt med redningstjenestens samvirkepartnere, samt bidra i internasjonalt arbeid innenfor søk og redning.

Vi søker etter søkere som har

  • relevant utdanning på høgskolenivå eller høyere. Relevant operativ erfaring kan kompensere for høyere utdanning
  • operativ bakgrunn enten fra sjøfart, luftfart, Forsvaret, nødetatene eller relevant praksis fra beredskapsrelatert virksomhet 
  • evne til samarbeid, ta initiativ og kunne arbeide både selvstendig og i team
  • gode kunnskaper i engelsk – skriftlig og muntlig
  • tilfredsstillende helse

Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

Hovedredningssentralene ønsker å rekruttere redningslederkandidater med operativ ledererfaring. På grunn av turnustjeneste og beredskap er det en forutsetning at den tilsatte er bosatt i nærområdet. Vi har tre ledige stillinger på Sola og én stilling i Bodø.

Arbeidsoppgaver

Redningslederen skal etter endt etatsopplæring og autorisasjon primært tjenestegjøre i turnustjeneste. Arbeidsoppgavene i turnus består hovedsakelig i å koordinere søk- og redningsaksjoner. Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Redningslederne har i tillegg også saksbehandlingsoppgaver av operativ og administrativ art, og må kunne forestå prosjektoppgaver, øvelsesplanlegging, undervisning, foredrag og annen utadrettet virksomhet. I forbindelse med denne typen arbeid kan stillingen innebære dagtidstjeneste i kortere eller lengre perioder. Stillingen medfører noe reisevirksomhet.

Opplæring

Det gis en 1-årig etatsutdanning med avsluttende skriftlig og muntlig prøve. Fast tilsetting er betinget av at opplæringen fullføres på en tilfredsstillende måte og at autorisasjonsprøven bestås. Det gis lønn under utdanningen.

Opptaksprøve

Søkere som kommer i betraktning vil bli innkalt til opptaksprøve. Prøven omfatter arbeidspsykologisk vurdering, muntlig og skriftlig engelskprøve og intervjuer. Resultatet av prøvene tillegges betydelig vekt i vurderingen av søkerens egnethet.

Lønnsforhold

Stillingen lønnes etter Statens A-Lønnstrinns regulativ som redningsleder (stillingskode 0348) i lønnstrinn 40 – 76 (Kr. 387 900 – 726 400), avhengig av godskrevet ansiennitet.  I tillegg kommer godtgjørelse for annen merbelastning i henhold til gjeldene arbeidstidsavtale (fra Kr 220 000). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

For nærmere opplysninger:

Søkere til HRS Sør-Norge: Avdelingsdirektør Jarle Øversveen (tlf 51 64 60 01), eller redningsinspektør Ståle Jamtli (tlf 51 64 60 02).

Søkere til HRS Nord-Norge: Avdelingsdirektør Tore Wangsfjord (tlf 75 55 93 91), eller redningsinspektør Ørjan Delbekk (tlf 75 55 93 02).

Link til Jobbnorge

Publisert i