Øvelse Arctic Guardian – landene i Arktisk råd samarbeider om søk og redning og miljøberedskap

Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.
Seaking helikopter og to personer med fjell og fjord i bakgrunn.

Øvelser er helt vesentlig for at de som skal samarbeide ved en virkelig hendelse også klarer å håndtere en reell hendelse på best mulig måte. Erfaring viser at de fleste alvorlige hendelser til sjøs starter med en søk og redningsaksjon (SAR), og en parallell mobilisering av ressurser for å kunne håndtere fartøy og eventuelle oljeutslipp.

Øvelse Arctic Guardian 2021 starter i dag, og skal ha fokus på hvordan landene i Arktisk råd best kan samarbeide om SAR og oljevern. Målet er å finne ut hva som er beste praksis, hvor utfordringene ligger og om avtalen om oljevern bør justeres.  

Øvelsen vil finne sted i farvannet utenfor Island. Planleggingen av årets øvelse har vært et tett samarbeid mellom Island som vertsnasjon, representanter fra de arktiske statene som er med i arbeidsgruppen Emergency Prevention Preparedness and Response (EPPR) og representanter fra statene som er med i Arctic Coast Guard Forum (ACGF).

Norske deltakere i øvelsen

Ved en alvorlig hendelse til sjøs i Norge vil søk og redning alltid ha prioritet nr. 1. Ulykken med fartøyet «Eemslift Hendrika» utenfor Ålesund viste nettopp dette.  Nasjonale redningsressurser, under ledelse fra Hovedredningssentralen, med helikopter og Kystvaktfartøy ble mobilisert for å evakuere personellet om bord. Disse ville også gjennomført søk og redning dersom fartøyet hadde kantret. . Kystverket mobiliserte parallelt ressurser for å kunne ta hånd om fartøyet og omfattende oljevernressurser dersom fartøyet skulle grunnstøte med påfølgende oljelekkasje.

I forbindelse med øvelsen på Island er det derfor Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Kystverket og Kystvakten som deltar. Opprinnelig skulle Norge sendt et Kystvaktfartøy som kunne bistå med SAR og oljevern, men som følge av covid-19 pandemien besluttet Island at øvelsen gjennomføres virtuelt.

 

Planleggingen av øvelsen

Representanter fra HRS-Nord-Norge, Kystverket og Kystvakten har deltatt i planleggingen av øvelsen. Erfaringer fra samarbeidet mellom overnevnte etater har vært veldig nyttig.

«Samarbeidet på norsk side under planleggingen har også bidratt til forbedring av vår egen beredskap, ved at vi øker kunnskapen om hverandre sier Tore Hongset, redningsleder ved Hovedredningssentralen Nord-Norge

Tema som omhandles på øvelsen

Følgende tema vil ha fokus under øvelsen:

  • Det islandske systemet for SAR og oljevernberedskap og hvordan de vil håndtere en alvorlig ulykke til sjøs
  • Systemet for internasjonal assistanse for søk og redning og oljevern, herunder hvordan landene har fulgt opp bistandsanmodning fra Island samt hvordan Island tar i bruk de ressurser som ankommer
  • Gjennomgå spesielt overgangen mellom SAR og oljevern da det erfaringsmessig viser seg å være utfordrende
  • Samarbeidet mellom landene som deltar i øvelsen

Mål med øvelsen

Et hovedmål med øvelsen er å styrke beredskapen i Arktis ved alvorlige maritime hendelser, men også å styrke samarbeidet mellom EPPR og ACGF.

For spørsmål om øvelsen kan følgende kontaktes:

Kystvakten: NK Kystvakten Steve Olsen tlf. 91 86 33 37

Hovedredningssentralen i Nord-Norge: Redningsleder Tore Hongset tlf. 90 73 57 49

Kystverket: Seniorrådgiver Ole Kristian Bjerkemo tlf. 97 04 26 40

OM ARKTISK RÅD

Arktisk råd er det eneste sirkumpolare politiske samarbeidsorgan på regjeringsnivå. Her møtes de åtte arktiske statene (Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA) og representanter for arktiske urfolk i disse landene for drøfting av saker av felles interesse. Rådets mandat er å bidra til bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet i Arktis.

OM EPPR

EPPR er en av seks arbeidsgrupper under Arktisk Råd. EPPR står for Emergency Prevention, Preparedness and Response mot miljøkatastrofer, naturulykker og søk- og redningstjeneste. EPPR er ikke en operativ beredskapsorganisasjon, men arbeider med å koordinere prosjekter for å finne frem til – og løse – mangler i beredskap og ressurstilgang i Arktis. EPPR arbeider også med strategier, innhenting og deling av data og informasjon som kan forbedre kunnskap, beredskap og respons for hendelser i Arktis.

OM ARCTIC COAST GUARD FORUM

Arctic Coast Guard Forum (ACGF) er en uavhengig, uformell operasjonell kystvaktorganisasjon som arbeider for sikker og miljø-ansvarlig maritim aktivitet i Arktis. De 8 arktiske nasjonene; Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA er alle medlemmer av ACGF. Formannskapet i ACGF går på omgang hvert 2. år mellom landene, parallelt med formannskapet i Arktisk Råd.

Publisert i ,