HRS utlyser ledige stillinger som redningsledere

Hovedredingssentralen Sør Norge - Flyplassveien 191
Hovedredingssentralen Sør Norge
Hovedredingssentralen Sør Norge - Flyplassveien 191
Hovedredingssentralen Sør Norge

 

Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Bodø (HRS-NN) og i Sør-Norge (HRS-SN), Sola har det overordnede ansvaret for koordinering og ledelse av sjø-, land- og luftredningsaksjoner i Norges redningsansvarsområde. Hovedredningssentralene har også ansvaret for å føre tilsyn med de lokale redningssentralene, vedlikeholde kontakt med redningstjenestens samvirkepartnere, samt bidra i internasjonalt arbeid innenfor søk og redning.

Hovedredningssentralene utlyser ledige stillinger som

REDNINGSLEDERE på Sola med tiltredelse etter nærmere avtale.

Vi er ute etter søkere som har:

  • relevant utdanning på høgskolenivå eller høyere. Relevant operativ erfaring kan kompensere for høyere utdanning
  • operativ bakgrunn enten fra sjøfart, luftfart, Forsvaret, nødetatene eller relevant praksis fra beredskapsrelatert virksomhet
  • evne til samarbeid, ta initiativ og kunne arbeide både selvstendig og i team
  • gode kunnskaper i engelsk – skriftlig og muntlig
  • tilfredsstillende helse

Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

Hovedredningssentralene ønsker å rekruttere redningslederkandidater med operativ ledererfaring. På grunn av turnustjeneste og beredskap er det en forutsetning at den tilsatte er bosatt i nærområdet.

Arbeidsoppgaver:

Redningslederen skal etter endt etatsopplæring og autorisasjon primært tjenestegjøre i turnustjeneste. Arbeidsoppgavene i turnus består hovedsakelig i å koordinere søk- og redningsaksjoner. Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Redningslederne har i tillegg også saksbehandlingsoppgaver av operativ og administrativ art, og må kunne forestå prosjektoppgaver, øvelsesplanlegging, undervisning, foredrag og annen utadrettet virksomhet. I forbindelse med denne typen arbeid kan stillingen innebære dagtidstjeneste i kortere eller lengre perioder. Stillingen medfører noe reisevirksomhet.

Opplæring:

Det gis en 1-årig etatsutdanning med avsluttende skriftlig og muntlig prøve. Fast tilsetting er betinget av at opplæringen fullføres på en tilfredsstillende måte og at autorisasjonsprøven bestås. Det gis lønn under utdanningen.

Opptaksprøve:

Søkere som kommer i betraktning vil bli innkalt til opptaksprøve. Prøven omfatter arbeidspsykologisk vurdering, muntlig og skriftlig engelskprøve og intervjuer. Resultatet av prøven tillegges betydelig vekt i vurderingen av søkerens egnethet.

Lønnsforhold:

Stillingen lønnes etter Statens A-Lønnstrinns regulativ som redningsleder (stillingskode 0348) i lønnstrinn

40 – 76 (Kr. 381 100 – 713 600), avhengig av godskrevet ansiennitet.  I tillegg kommer godtgjørelse for annen merbelastning i henhold til gjeldene arbeidstidsavtale (fra Kr 424 800). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Med bakgrunn i personalpolitiske mål i Staten om at arbeidsstyrken skal avspeile sammensetningen i befolkningen også når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres kvinner og personer med minoritetsbakgrunn å søke stillingene.

For nærmere opplysninger:

Avdelingsdirektør Jarle Øversveen, tlf 51 64 60 01

Redningsinspektør Ståle Jamtli, tlf 51 64 60 02.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge.no

Søknadsfrist; 30. april 2019

Publisert i