Underveis-testing av nytt verktøy for aksjonsstøtte


I slutten av mai møttes utviklere, ekspertgruppe og frivillige i Tromsø for å teste det nye verktøyet, slik det foreligger for øyeblikket. Mer arbeid gjenstår, men testingen gir godt grunnlag for videre utvikling av aksjonsstøtteverktøyet.

BarentsWatch (BW) i Kystverket utforsker løsningen videre og i den siste tiden har det vært satt søkelys på tilgjengelighet og tilgangsstyring. Verktøyet vil ha tilgangsstyring slik at den enkelte kun får tilgang til informasjon som er relevant for den enkeltes behov.

Verktøyet utvikles etter smidig arbeidsmetodikk, som blant annet innebærer en fremgangsmåte der enkelte funksjonaliteter utvikles, utprøves og gir retning for videre utvikling av prosjektet.

I den anledning møttes den operative ekspertgruppen mandag 30. mai BW-teamet på Charlottenlund i Tromsø. Hensikten var å gjennomføre en stresstest for å få masse data. Det ble her gjort praktiske testing (demo) av tilgang (pålogging) og registrering av posisjoner, spor og funn. Det ble gjort test på både iOS- og Android-plattformer.

Vi jobber også med å kunne ta inn data fra sporingsenhetene til Norsk Radio Relæ Liga inn i verktøyet.

Eksempel på visualisering av søketeiger.

Realistisk øvelse ga gode testdata

Det dukket som forventet opp noen tekniske utfordringer underveis når flere benyttet løsningen i sanntid. Dette ga oss gode erfaringer, innspill og testdata som vi skal bruke i det videre arbeidet til utviklingsteamet.

Ekspertgruppen består av fem representanter fra frivillige organisasjoner i redningstjenesten (Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Norsk Radio Relæ Liga og Speidernes Beredskapsgruppe) og tre fra politiet (en hundefører fra Trøndelag politidistrikt, en innsatsleder fra Vest politidistrikt og en operasjonsleder fra Sør-Øst politidistrikt).

Under test og demo i Charlottenlund stilte Tromsø Røde Kors Hjelpekorps opp og hadde rigget til et øvelsesscenario som var tilpasset slik at verktøyet kunne testes i en realistisk kontekst. Stor takk til alle som stilte opp derfra!

Totalt var over 30 personer i sving fordelt på KO-arbeid og fire søkslag pluss observatører.

Testing og utprøving er en løpende og styrt prosess som vi har søkelys på fremover.

Videre fremdriftsplan vil tidligst kunne formidles i august 2022. Det kommer da også oppdatert informasjon om utviklingen.

Har du spørsmål om dette prosjektet?

Kontaktperson ved Hovedredningssentralen er Per Olaf Torkildsen.
Telefon 917 42 317, e-post: per.olaf.torkildsen@jrcc-stavanger.no

Se også:

Utvikling av felles digitalt verktøy for aksjonsstotte (22.3.22)

Oppdatert informasjon om utvikling av felles digitalt verktøy (29.4.22)